Ταμείο Διαχείρισης Πιστώσεων για την Eκτέλεση Aρχαιολογικών Έργων

Σπ.Τρικούπη 16, 10683, Αθήνα
Τηλ: 210-8211237 210-8253688
info@tdpeae.gr
Διαχείρηση Ιστοσελίδας:
Τ.Δ.Π.Ε.Α.Ε.

6 6 2012 - Προμήθεια κονιάματος για ενέματα και υλικών συντήρησης - Λάρισα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
ΤΑΜΕΙΟ  ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

 

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΓΟΥ:
«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΡΧΑΙΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ – Δ΄ ΦΑΣΗ»                

 

Λάρισα, 06-06-2012
Μητροπολίτου Αρσενίου 10-12,41223,Λαρισα
Πληροφορίες: Δ. Καραγκούνης – Αρχιτέκτων Μηχανικός
Τηλ.: (2410) 250232
FAX: (2410) 250158
Ε-mail: karagdk@gmail.com

 

 ΘΕΜΑ : «Προκήρυξη για την προμήθεια κονιάματος για ενέματα και υλικών συντήρησης για την κάλυψη των αναγκών του έργου του Τ.Δ.Π.Ε.Α.Ε. «Συντήρηση - Αποκατάσταση και ανάδειξη Αρχαίου θεάτρου Λάρισας – Δ΄ φάση » προϋπολογισμού μέχρι το ποσό των   45.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 23%.»

 

ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ: Για την αγορά κονιάματος για ενέματα και υλικών συντήρησης για την κάλυψη των αναγκών του έργου του Τ.Δ.Π.Ε.Α.Ε. «Συντήρηση - Αποκατάσταση και ανάδειξη Αρχαίου θεάτρου Λάρισας – Δ΄ φάση » 

 

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ : ΤΔΠΕΑΕ - Ε.Ε. ΑΡΧΑΙΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 45.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 23%)

 

Το αντικείμενο της Απευθείας Διαπραγμάτευσης είναι η προμήθεια και η παράδοση στο χώρο του εργοταξίου του αρχαίου θεάτρου Λάρισας των παρακάτω υλικών:

 

Α/Α

 

 

 

ΕΙΔΙΚΑ ΥΛΙΚΑ

 

 

 

Μ.Μ.

 

 

 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

 

 

 

1

 

ΦΥΣΙΚΗ ΠΟΖΟΛΑΝΗ ΗΦΑΙΣΤΙΟΓΕΝΟΥΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΜΕ ΥΠΕΡΛΕΠΤΗ ΚΟΚΚΟΜΕΤΡΙΑ

 

ΣΑΚΟΣ 20 ΚΙΛΩΝ

 

100

 

2

 

 

ΥΔΡΑΣΒΕΣΤΟΣ ΑΕΡΙΚΗ

 

ΕΛΟΤ ΕΝ459-1( CL 90)

 

ΣΑΚΟΣ 25 ΚΙΛΩΝ

 

100

 

3

 

ΥΔΡΑΥΛΙΚΟ ΕΝΕΣΙΜΟ ΠΟΖΟΛΑΝΙΚΟ ΚΟΝΙΑΜΑ

 

ΣΑΚΟΣ 15 ΚΙΛΩΝ

 

2000

 

4

 

ΧΑΛΑΖΙΑΣ Α΄ άσπρος (-45μm)

 

ΣΑΚΟΣ 25 ΚΙΛΩΝ

 

100

 

5

 

ΧΑΛΑΖΙΑΣ Α΄ άσπρος (0.1-0.3mm)

 

ΣΑΚΟΣ 25 ΚΙΛΩΝ

 

100

 

6

 

ΧΑΛΑΖΙΑΣ Α΄ άσπρος (0.3-1.2mm)

 

ΣΑΚΟΣ 25 ΚΙΛΩΝ

 

100

 

7

 

ΣΕΠΙΟΛΙΘΟΣ

 

ΣΑΚΟΣ 20 ΚΙΛΩΝ

 

100

 

8

 

ΔΙΑΛΥΜΑ ΥΠΕΡΟΞΕΙΔΙΟΥ ΤΟΥ ΥΔΡΟΓΟΝΟΥ

 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 1 ΛΙΤΡΟΥ

 

50

 

9

 

ΧΑΡΤΟΠΟΛΤΟΣ ΣΕ ΜΟΡΦΗ ΣΚΟΝΗΣ

 

ΣΑΚΟΣ 1 ΚΙΛΟΥ

 

300

 

 Τα παραπάνω ειδικά υλικά θα διαθέτουν πιστοποιητικά ελέγχου ποιότητας. Ο ανάδοχος υποχρεούται να φροντίζει ώστε η ποιότητα των υλικών να είναι αυτή που του ζητήθηκε και προδιαγράφηκε, και να χορηγεί υπεύθυνη βεβαίωση. Σε περίπτωση που η ποιότητα των υλικών δεν είναι ικανοποιητική ο ανάδοχος υποχρεούται να τα αντικαταστήσει.

 

Η μεταφορά θα γίνεται με όχημα του αναδόχου και η παράδοση στο χώρο του αρχαίου θεάτρου της Λάρισας. Κατά την παράδοση θα γίνεται ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος.

 

Οι παραδόσεις θα πρέπει να εκτελούνται το αργότερο εντός 15 εργάσιμων ημερών από την ημέρα της έγγραφης παραγγελίας. Σε κάθε περίπτωση θα προηγείται επικοινωνία με τον επιβλέποντα μηχανικό του έργου..

 

Ο ανάδοχος του έργου θα υπογράψει σχετική σύμβαση (απαραίτητη εγγυητική επιστολή στο 10% του καθαρού ποσού της συνολικής προσφοράς).

 

 Πριν την πληρωμή ο προμηθευτής πρέπει να προσκομίζει τιμολόγιο, εξοφλητική απόδειξη, πιστοποιητικά φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας, καθώς και όποιο άλλο δικαιολογητικό του ζητηθεί από το λογιστήριο του Τ.Δ.Π.Ε.Α.Ε.

 

 Τεχνικά χαρακτηριστικά των υλικών:

 

ΦΥΣΙΚΗ ΠΟΖΟΛΑΝΗ

 

 Η φυσική ποζολάνη θα πρέπει να έχει χρώμα λευκό ή υπόλευκο να παρουσιάζει άμορφη δομή, πολύ χαμηλά υδατοδιαλυτά άλατα, υπέρλεπτη κοκκομετρία (να διέρχεται όλη από κόσκινο 63mm  και το 90% από κόσκινο 20mm), χαμηλό φαινόμενο ειδικό βάρος (<500Kg/m3), μεγάλη ειδική επιφάνεια (>20m2/g), να παρουσιάζει ποζολανικότητα >7Ν/mm2 (ΠΔ244/80, άρθρο 8) και δραστικό πυρίτιο>30% (ΕΝ 196-2, ΕΝ 197-1).

 

Θα έχει μέγιστο κόκκο που να μην υπερβαίνει τα 75μm και το 90% του υλικού θα διέρχεται από το κόσκινο των 45μm.

 

Η φυσική ποζολάνη θα πρέπει να συνοδεύεται από Δελτίο Τεχνικών Χαρακτηριστικών στο οποίο να δίδονται η ορυκτολογική της σύσταση, η χημική ανάλυση, ο δείκτης ποζολανικότητας, το δραστικό πυρίτιο, η κοκκομετρική διαβάθμιση και η ειδική επιφάνεια.

 

ΥΔΡΑΣΒΕΣΤΟΣ ΑΕΡΙΚΗ

 

 Τα χαρακτηριστικά της υδρασβέστου θα πρέπει να πληρούν τις απαιτήσεις των ισχυόντων κανονισμών (ΕΛΟΤ ΕΝ 459-1 και ΕΝ 459-2).

 

 Η υδράσβεστος θα πρέπει να συνοδεύεται από το σχετικό Δελτίο Τεχνικών Χαρακτηριστικών στο οποίο να παρατίθενται τα φυσικοχημικά της χαρακτηριστικά. Ειδικότερα, για την περίπτωση της υδρασβέστου σε μορφή σκόνης απαιτούνται επιπλέον στοιχεία για την ειδική της επιφάνεια και την κοκκομετρική της διαβάθμιση. Σε κάθε περίπτωση η χρησιμοποιούμενη υδράσβεστος πρέπει να αντιστοιχεί στον τύπο CL90 των ισχυόντων κανονισμών.

 

ΥΔΡΑΥΛΙΚΟ ΕΝΕΣΙΜΟ ΠΟΖΟΛΑΝΙΚΟ ΚΟΝΙΑΜΑ

 

Ενέσιμο έτοιμο προαναμεμιγμένο ποζολανικό κονίαμα σε σκόνη χρώματος εκρού, χωρίς τσιμέντο, κοκκομετρίας <12mm, υψηλής ρευστότητας και παρατεταμένης εργασιμότητας, με θλιπτική αντοχή>10MPa και να χαρακτηρίζεται ως κονίαμα τύπου Μ10 (ΕΝ 998-2) με σήμανση CE.

 

 ΣΕΠΙΟΛΙΘΟΣ

 

Θα έχει PH 8,8, καθαρότητα 60% σεπιόλιθο και 40% άλλες άργιλοι, η κοκκομετρία θα είναι 100mesh, η υγρασία 8% και δυνατότητα απορρόφησης νερού 140%.

 

ΔΙΑΛΥΜΑ ΥΠΕΡΟΞΕΙΔΙΟΥ ΤΟΥ ΥΔΡΟΓΟΝΟΥ

 

Το υπεροξείδιο του υδρογόνου θα διατεθεί σε υγρή μορφή 35% σε συσκευασίες του 1 λίτρου και θα ακολουθεί τις οδηγίες REACH της ευρωπαϊκής ένωσης και του κανονισμού ΕΝ 902.

 

 ΧΑΡΤΟΠΟΛΤΟΣ ΣΕ ΜΟΡΦΗ ΣΚΟΝΗΣ σε συσκευασίες του 1 κιλού.

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ : Από 07/06/2012 μέχρι 21/06/2012.

 

ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ : Γραφεία της Επιστημονικής Επιτροπής Αρχαίου θεάτρου Λάρισας,  Οδός Μητροπολίτου Αρσενίου 10-12, Λάρισα τηλ.2410 250232.

 

 ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ :  31 μήνες.

 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ : 31 μήνες

 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλαμβάνουν σε φωτοτυπία από τη Γραμματεία του έργου (τηλ. 2410250232)  α)την τεχνική περιγραφή – συγγραφή υποχρεώσεων και β) το έντυπο προσφοράς, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από 8:00 έως 11:00. (πληροφορίες : Δημήτριος Καραγκούνης Αρχιτέκτων Μηχανικός, επιβλέπων του έργου.  

 

        O Πρόεδρος της Επιστημονικής Επιτροπής
                   Αθανάσιος Τζιαφάλιας