Ταμείο Διαχείρισης Πιστώσεων για την Eκτέλεση Aρχαιολογικών Έργων

Σπ.Τρικούπη 16, 10683, Αθήνα
Τηλ: 210-8211237 210-8253688
info@tdpeae.gr
Διαχείρηση Ιστοσελίδας:
Τ.Δ.Π.Ε.Α.Ε.

Πρωτόκολλο Καταστροφής μη Αναλωσίμων Υλικών

                                                                                                         (πόλη), XX/XX/20XX

 

Ε.Ε. Έργου:  ………………………….

…………………………………………

 

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗΣ  ΜΗ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 

 

            Σήμερα την . . . . . . . . .  . . . .  . , ημέρα . . . . . . .  . . και ώρα . . . . ., η αρμόδια τριμε­λής Επιτροπή καταστροφής μη αναλωσίμων υλικών  για το έργο «………………………………………………………………………………………………………………………………………………..», που ορίστηκε από τo Τ.Δ.Π.Ε.Α.Ε. στη συνεδρίαση xxx/xx-xx-xx (αρ.εγγρ. xxxx/xx-xx-xx), αποτελούμενη από τους:

                        Τακτικά μέλη                                                

                        (όνομα) …………………

(όνομα)………………..                           

(όνομα)…………………..

                                                                   

συνήλθε στo (τοποθεσία, διεύθυνση) προκειμένου να καταγράψει, να εξετάσει, να δεχθεί και να παραλάβει μη αναλώσιμα υλικά τα οποία δεν έχουν εμπορική αξία ή έχουν καταστραφεί λόγω χρήσης, τα οποία αναγράφονται αναλυτικά στα τιμολόγια / δελτία αποστολής υλικών ή τιμολόγια παροχής υπηρεσιών του παρακάτω Πίνακα που αφορούν στο έργο / υποέργο. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

ΕΠΩΝΥΜΙΑ

Αριθ. Τιμολ ή Δελτ Αποστολής – ημερ/νία

ΠΟΣΟ

σε €

1

 

 

 

2

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

Σύνολο

(περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ 19%)

 

           

            Εν συνεχεία, η Επιτροπή παρέδωσε τα υλικά στον υπεύθυνο διαχειριστή υλικών (Αποθηκάριο) προκειμένου να συνεννοηθεί, ώστε να παραδοθούν στον Οργανισμό Διαχείρισης Δημοσίου Υλικού Α.Ε. ή σε …………..( σχετική εταιρεία ανακύκλωσης).

Αφού συντά­χθηκε το παρόν πρωτόκολλο, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται από την Επιτροπή σε τρία πρωτότυπα.

 

Η επιτροπή που παρέλαβε                                  Ο Παραλαβών Διαχειριστής

          και παρέδωσε                                                          Υλικών

 

1. ……(όνομα)…………                                           

2. ……. (όνομα) ……….                                                               ……….(όνομα)……….                  

3. ………(όνομα) ………