Ταμείο Διαχείρισης Πιστώσεων για την Eκτέλεση Aρχαιολογικών Έργων

Σπ.Τρικούπη 16, 10683, Αθήνα
Τηλ: 210-8211237 210-8253688
info@tdpeae.gr
Διαχείρηση Ιστοσελίδας:
Τ.Δ.Π.Ε.Α.Ε.

Ε.ΔΠ-11.01-04 Κατάλογος Προτύπων Εγγράφων

 1. Έγκριση Δαπάνης εκτός Δ.Σ.

 1. Έγκριση Εργασιών Δ.Σ.

 1. Έγκριση Προμηθειών Δ.Σ.

 1. Έγκριση Προκήρυξης ορισμένου χρόνου

5.   Έγκριση Προκήρυξης ωρομίσθιου

 1. Προκήρυξη Ορισμένου Χρόνου

 1. Προκήρυξη Ωρομίσθιου Προσωπικού

 1. Κατάσταση Προσωπικού ΥΠΠΟ

 1. Πρακτικό Επιλογής Προσωπικού

 1. Έγκριση Πρόσληψης Ωρομίσθιου

 1. Έγκριση Πρόσληψης Ορισμένου

 1. Σύμβαση Ορισμένου Χρόνου

 1. Σύμβαση Ωρομίσθιου Προσωπικού

 1. Παράταση Σύμβασης Εργασίας Προσωπικού Ορισμένου Χρόνου

 1. Παράταση Σύμβασης Εργασίας Ωρομίσθιου Προσωπικού

 1. Σχέδιο Σύμβασης Προμηθειών

 1. Σχέδιο Σύμβασης Εργασιών

 1. Υπόδειγμα Συγγραφής Υποχρεώσεων

 1. Έντυπο Τεχνικού Δελτίου

 1. Υπόδειγμα Πρόσκλησης σε Μειοδοτικό Διαγωνισμό

 1. Σχέδιο Πρακτικού πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού

 1. Σχέδιο Πρακτικού δημόσιου διαγωνισμού

 1. Σχέδιο Απόφασης Καταρχήν Κατακύρωσης Διαγωνισμού

 1. Σχέδιο Απόφασης Κατακύρωσης Διαγωνισμού

 1. Σχέδιο Βεβαίωσης Περαίωσης

 1. Σχέδιο Έκθεσης Περαίωσης

 1. Υπόδειγμα Έκθεσης Απολογισμού

 1. Σχέδιο Πρωτοκόλλου Διοικητικής Παραλαβής

 1. Υπόδειγμα Φύλλου Ημερολογίου Έργου

 1. Διαβιβαστικό Εντολής Πληρωμής

 1. Εντολή Πληρωμής Λοιπών Δαπανών

 1. Έγγραφο Μεταφοράς Πίστωσης
 1. Αίτημα Ε.Ε. έργου για έγκριση πίστωσης δαπάνης

 1. Αίτημα Ε.Ε. έργου για έκδοση εντολής πληρωμής

 1. Πρωτόκολλο Παραλαβής Υλικών & εργασιών

 1. Δελτίο Εισαγωγής μη αναλωσίμων υλικών

 1. Δελτίο Εισαγωγής αναλωσίμων υλικών

 1. Δελτίο Εξαγωγής αναλωσίμων

 1. Πρωτόκολλο Καταστροφής μη αναλωσίμων υλικών

 1. Πρωτόκολλο Ενσωμάτωσης υλικών στο έργο

 1. Μητρώο Παγίων Περουσιακών Στοιχείων

 1. Φύλλο Ημερολογίου Ταμείου

 1. Προϋπολογισμός

 1. Σχέδιο Φακέλου Έργου

 1. Βιβλίο Αναλυτικής Καταγραφής Χρηματοοικονομικών Πράξεων (ΒΑΚΧΕΠ Πίνακες 1-5)